Y KROMOSOM

Objavio: Domagoj Kolarec

Y KROMOSOM

Y KROMOSOM – jedan od dva tipa spolnih kromosoma, koji u paru određuju spol jedinke. Kod većine organizama ženke sadrže dva X kromosoma, a mužjaci jedan X i jedan Y kromosom.

Zaprimljeno na:  Sun, 10-Jun-2012, 08:01