Autosom

Objavio: Matea Jarak

Autosom

Autosom je svaki kromosom koji ne spada u spolne kromosome, tj. ne određuje spolne karakteristike organizma. U diploidnim stanicama autosomi se normalno nalaze u parovima, svaki od kojih naslijeđen je od jednog roditelja. Za razliku od autosoma, par spolnih kromosoma u diploidnoj stanici može biti različit (npr. par XY u muškarca).

Zaprimljeno na:  Wed, 22-Feb-2017, 13:55